เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อเรา
เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ
บริษัท โชวาเด็นกิ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ จะไม่รับประกันเกี่ยวกับความเชื่อถือได้, ความเหมาะสม, ความปลอดภัย หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำบริษัท, ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่นให้ท่านทราบ การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต